විශ්ව ශක්ති කිරණ බලයෙන් ප්‍රතිකාර ලබා ගත හැකි රෝග

 

 

 • උපතේ සිට හෝ පසු කලකදී ඇති වූ කන් නොඇසීමේ තත්ත්වයන්
 • ආතරයිටිස්
 • වෙනත් සන්ධි රෝග
 • අත්,පාද,ඇඟිලි එසවීමට,නැවීමට හෝ දිගහැරීමට නොහැකි වීම
 • අත්,පාද,ඇඟිලි හිරිවැටීම්,වේදනා,කැක්කුම්
 • වෙනත් වේදනා කැක්කුම්
 • අංශභාගය ( ආඝාතය )
 • කොන්දෙ වේදනා
 • උළුක්කු විම් 
 • හිසරදය
 • හතිය
 • ගල්තැලුම්

 

 

 

 

 

 

G.G.A. ජගත් කුමාර ගනේගොඩ වෙද මහතා

 

වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න - 0778595412

 

 

 

 

 • Hearing problems
 • Arthritis
 • Other kinds of joint pains
 • Difficulties in raising,bending or stretching hands,legs or fingers
 • Numbness-hands,legs,fingers or soles
 • Aches and pains
 • Paralysis
 • Backaches
 • Sprains
 • Headaches
 • Wheeze
 • Corns

 

 

 

Contact Us - 0778595412

 

 

 

 

 

 

 

Diseases which can be cured by Vishwa Shakthi Kirana Balaya