මුදල් ආපසු දීමේ ප්‍රතිපත්තිය

අප Terms and Conditions හි දක්වා ඇති කොන්දේසි සහ නියමයන් එකක් හෝ කිහිපයක් කඩවීම නිසා සාමාජිකත්වය අහෝසි වූ පුද්ගලයෙකුට ඔහු හෝ ඇය විසින් ආයතනයට ගෙවූ මුදල් ආපසු ගෙවීමට A TO Z SOLUTIONS (PVT) LTD ආයතනය බැඳී නොමැත.

නමුත් ඔබ මුදල් ගෙවීමක් සිදුකර අපගෙන් කිසිදු සේවාවක් ඉටුවී නොමැතිනම් මුදල් ආපසු ලබාදෙන ලෙස ඉල්ලිමක් කල හැකිය.

අපගේ ලියාපදිංචි වු දින සිට දින15 ක් ඇතුළත් එම ඉල්ලීම කිරීමට කාලය ඇත.

එවිට ආයතනය විසින් සාමාජිකයාගේ whatsapp ගිණුම පරීක්ෂා කොට, අප සේවය තුලින් කිසිදු ප්‍රයෝජනයක් ලබා ගෙන නොමැති බවට තහවුරු කරගැනීමෙන් පසු මුදල් ආපසු ලබාදීමට එකග වේ.

මෙහිදී ඔබ වෙනත් අයගේ දුරකථන අංක ලබා ගැනීම, යොජනා යැවීම් භාවිතා කිර්‍රම,පනිවිඩ යැවීම් භාවිතා කිරීම හෝ ඔබගේ අංකය වෙනත් අය ලබා ගෙන තිබීම සැලකිල්ලට ගැනේ. ඔබ ලබා ගත් සියළුම දුරකථන අංක සහ සියළුම විස්තර අපට ලබා ගත හැක. නමුත් මුදල් නැවත ලබා දීමේ තීරණය ගැනීමේ සම්පූණ අයිතිය ආයතන සතු බවට සාමාජිකයා එකග විය යුතුවේ.

ඉල්ලුම් කරන මුදල ඔබ අපට මුදල් ලබාදුන් ගිණුමට හො කාඩ්පතට පමනක් ආපසු ලබාදෙන අතර කිසිදු අයුරකින් වෙනත් ගිණුමකට හො කාඩ්පතට එම මුදල ලබා නොදේ.

error: Content is protected !!
error: Content is protected !!