පෙර

Gallery

අතමිට මෙලවීමට නොහැකිව පැමිණි රෝගියෙක්

 

පසු

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අත්වාරුවෙන් පැමිණි රෝගියෙක්

 

 

පෙර

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

පසු

 

 

 

 

පළමු දින ප්‍රතිකාරයෙන් පසුව අත්වාරුව රහිතව ඇවිද යාම

 

 

 

 

 

 

 

අත පිටුපසට ගැනීමට,එසවීමට නොහැකිව පැමිණි රෝගියෙකු පළමු දින ප්‍රතිකාරයෙන් පසුව